Gratis levering i DK ved køb over DKK 499
Klimakompenseret levering: 1-2 hverdage
Altid 14 dages returret
Gratis levering i DK ved køb over DKK 499
Klimakompenseret levering: 1-2 hverdage
Altid 14 dages returret

Salgsbetingelser

Nærværende almindelige salgsbetingelser er gældende for køb af varer på business.kaufmann.dk til levering i Danmark (Europa), medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

1. Generelt

1.1 Kaufmann Business Webshoppen business.kaufmann.dk drives af Axel Kaufmann ApS, CVR-nr. 19098192 ("Sælger"), og tilbyder virksomheder ("Kunden") individuelt tilpasset firmatøj med mulighed for brodering af kundens logo eller slogan på beklædningsgenstanden.

2. Ordrer

2.1 Med henblik på at tilgå Kaufmann Business Webshoppen og afgive ordrer får Kunden et individuelt og personligt brugernavn ("Brugernavnet"). Brugernavnet er strengt personligt og kan ikke videregives til tredjemand.

2.2 Kaufmann Business Webshoppen business.kaufmann.dk er åben 24 timer i døgnet, og således kan Kunden afgive ordrer næsten på et hvilket som helst tidspunkt. Det kan dog ske, at Kaufmann Business Webshoppen lukker grundet vedligeholdelse. Kunden kan udelukkende afgive ordrer, når Kaufmann Business Webshoppen er åben og tilgængelig.

2.3 En aftale om levering anses for at være indgået, når den ordre, som Kunden har afgivet i Kaufmann Business Webshoppen, er godkendt af Sælger. Kundens ordre er ikke bindende for Sælger, før Sælger har sendt en skriftlig ordrebekræftelse til Kunden pr. e-mail.

2.4 Kunden skal inden for 3 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen oplyse, om der er uoverensstemmelser imellem ordren og ordrebekræftelsen. Såfremt Kunden ikke oplyser dette inden for fristen, anses Kunden for at have godkendt ordrebekræftelsen, som den er.

3. Priser og fakturering

3.1 Priserne anført i Kaufmann Business Webshoppen er nettopriser i DKK, eksklusive moms. Kunden skal betale nettopriserne plus moms samt andre relevante gebyrer, medmindre andet er aftalt skriftligt.

3.2 Alle varer faktureres til den nettopris, der gælder på ordretidspunktet. Sælger forbeholder sig retten til at ændre priserne uden varsel.

4. Betalingsbetingelser

4.1 Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadatoen.

4.2 Fakturanummeret skal angives tydeligt, når Kunden foretager betaling.

4.3 Såfremt betaling foretages efter forfaldsdatoen, er Sælger berettiget til rente af det forfaldne beløb regnet fra forfaldsdatoen. Rentesatsen er angivet i ordrebekræftelsen, og Sælger er berettiget til at ændre rentesatsen gældende for fremtidige ordrer uden særligt varsel. Sælger er berettiget til at annullere eventuelle ordrer, som ikke er leveret, eller som er under behandling, samt leverancer til Kunden, såfremt Kunden er bagud med betalingerne.

4.4 Såfremt Kunden er bagud med betalingerne, anses Kunden for at misligholde alle sine forpligtelser over for Sælger, og Sælger er berettiget til at annullere alle ordrer og opsige alle aftaler med Kunden med øjeblikkelig virkning. I et sådant tilfælde forfalder ethvert ubetalt beløb i Sælgers favør til betaling uden yderligere varsel.

4.5 Kunden er ikke berettiget til at modregne noget faktureret beløb i eventuelle beløb, som Sælger skylder eller kommer til at skylde Kunden, uden Sælgers forudgående skriftlige godkendelse.

5. Leveringsbetingelser

5.1 Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal varerne leveres til den adresse, som Kunden har angivet. Varer leveres i stueplan og mod kvittering. Såfremt en ordre ikke kan leveres på grund af forhold, der kan henføres til Kunden, er Kunden ansvarlig for at kontakte fragtmanden og aftale en nyleveringsdato.

5.2 Når Sælger sender en ordrebekræftelse til Kunden, opgiver Sælger en anslået leveringsdato. Almindeligvis leveres alle ordrer inden for 2 til 3 uger efter udstedelsen af ordrebekræftelsen. Levering, der sker op til 5 arbejdsdage efter den anslåede leveringsdato, udgør levering til tiden.

5.3 Kunden betaler leveringsomkostningerne.

6. Risiko

6.1 Risikoen for varerne overgår til Kunden, når varerne afsendes fra Sælgers forretningssted.

7. Leveringstider

7.1 Sælger påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle manglende, mangelfulde eller forsinkede leveringer, som helt eller delvist skyldes forhold uden for Sælgers kontrol, som f.eks. nedbrud i produktionsudstyr, begrænset kapacitet, brand, strejker, arbejdsvægring, lockouts og andre former for force majeure eller mangelfulde eller forsinkede leveringer fra producenter, underleverandører eller lignende parter.

7.2 Sælger påtager sig ikke noget ansvar over for Kunden for eventuelle uretmæssige eller mangelfulde leveringer, og Kunden er ikke berettiget til erstatning eller godtgørelse som følge af Sælgers uretmæssige eller mangelfulde leveringer.

7.3 Sælger er berettiget til at foretage dellevering.

8. Immaterielle rettigheder

8.1 Kunden erklærer og garanterer, at mærker, varemærker, mønstre, logoer m.v. ("Kundens Immaterielle Rettigheder"), som Kunden pålægger Sælger at bruge, ikke krænker tredjemands rettigheder. Kunden er ansvarlig og hæfter for enhver krænkelse af tredjemands rettigheder, som Kundens Immaterielle Rettigheder måtte udgøre.

8.2 Kunden skal friholde Sælger for ethvert ansvar overhovedet, som Sælger måtte ifalde over for tredjemand, og for alle krav, fordringer, retssager, erstatningsbeløb, omkostninger og udgifter, der gøres gældende mod Sælger, eller som Sælger har afholdt på grund af den krænkelse af tredjemands rettigheder, som Kundens Immaterielle Rettigheder måtte udgøre.

9. Reklamation

9.1 Kunden skal straks ved modtagelsen af varerne undersøge de leverede varer på behørig vis. Såfremt Kunden måtte konstatere eller burde have konstateret fejl eller mangler ved varerne, herunder afvigelser fra den godkendte vareprøve, skal Kunden reklamere over for Sælger inden for 8 dage fra modtagelsen af varerne ved at sende en e-mail til [email protected]. Såfremt Kunden ikke reklamerer inden fristens udløb, fortaber Kunden retten til at gøre et krav gældende over for Sælger i forbindelse med de konstaterede fejl eller mangler.

9.2 Såfremt de leverede varer er behæftede med fejl eller afviger fra den godkendte vareprøve, er Sælger berettiget til at foretage enhver rimelig afhjælpning eller omlevering.

9.3 Sælger skal aldrig kunne gøres erstatningsansvarlig for Kundens indirekte tab eller andre følgeskader. Sælgers ansvar over for Kunden er under alle omstændigheder begrænset til den fakturerede købspris for varerne, på baggrund af hvilke Kundens krav er opstået.

10. Returnering af varer

10.1 Varer modtages kun retur efter forudgående aftale med Sælgers repræsentant eller salgsorganisation. Varer, som returneres uden forudgående aftale, vil blive returneret for Kundens regning.

11. Produktansvar

11.1 Sælger hæfter udelukkende for personskade eller tingskade omfattet af dansk rets ufravigelige regler. Sælger hæfter ikke for eventuelle andre tab eller personskader. Derudover gælder produktansvaret ikke i tilfælde af tab eller personskade, som skyldes Kundens fejl eller forsømmelser.

11.2 Skade forvoldt på tredjemand eller tredjemands ejendom, hvilket berettiger tredjemand til erstatning, skal erstattes af Kunden, uanset om skaden skyldes Sælgers fejl eller forsømmelser. Dette gælder dog ikke, såfremt skaden er omfattet af dansk rets ufravigelige regler.

11.3 Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

11.4 Sælger er berettiget til at fremsætte et krav mod Kunden ved det værneting, hvorved tredjemand har fremsat krav mod Sælger i forbindelse med en tvist om produktansvar.

12. Henvendelser

12.1 Såfremt Kunden har spørgsmål til nærværende Almindelige Betingelser, bedes disse rettet til følgende e-mailadresse: [email protected].

13. Værneting og lovvalg

13.1 Enhver tvist vedrørende forståelsen af nærværende Almindelige Betingelser samt forretningsforholdet mellem Sælger og Kunden skal afgøres ved voldgift i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttets regler derom og i henhold til dansk ret, dog bortset fra dansk rets international privatretlige regler om lovvalg samt De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb ("CISG"), som ikke finder anvendelse.

13.2 Voldgiftsretten har sit sæde i Aarhus, Danmark, og voldgiftssproget skal være dansk. Voldgiftsrettens kendelse er endelig og bindende for voldgiftsparterne og kan tvangsfuldbyrdes på samme måde som en dom eller kendelse fra en kompetent domstol. Kunden er ikke berettiget til at offentliggøre eventuelle voldgiftskendelser eller -afgørelser.

Sælger, 1. marts 2018