Privatlivspolitik

Hos Axel Kaufmann ApS prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt og vi tager vores ansvar alvorligt. I denne privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er kunde hos Kaufmann B2B, besøger vores hjemmeside og/eller i øvrigt anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder.

Opdateret 27. oktober 2021


1. Dataansvar

Kaufmann er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du har efterladt dig eller afgivet til os. Vores juridiske oplysninger er følgende:

Axel Kaufmann ApS
Maren Smeds Gyde 9
8000 Aarhus C
CVR-nr.: 19 09 81 92
Telefon: 8730 4647


2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

I forbindelse med leveringen af vores ydelser kan vi behandle følgende oplysninger om dig/din virksomhed.


2.1 Erhvervskunder

2.1.1 Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Kaufmann behandler efter omstændighederne B2B-kunders identitets- og kontaktoplysninger, herunder men ikke begrænset til URL, CVR-nr., virksomhedens juridiske navn, selskabsform (ved personligt ejet selskab, navnet på ejeren), adresse, postnummer, by, land, kontaktpersons navn, telefonnummer og e-mailadresse.

2.1.2 Hvad er formålene med behandlingen af dine personoplysninger?

Behandlingen sker med det formål at bekræfte ordrer, levere varer, opkræve betaling, yde kundeservice og eventuelt foretage kreditering.

2.1.3 På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Retsgrundlaget for vores behandling i forbindelse med en erhvervsaftale er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

2.1.4 Hvornår slettes dine personoplysninger?

Vi registrerer og videregiver disse oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at kunne håndtere samarbejdet. Oplysningerne registreres internt i Kaufmann og opbevares i løbende aftaleforhold. Når samarbejdet ophører slettes personoplysninger. Visse oplysninger opbevares dog i 5 år efter udløbet af det år, hvor håndteringen afsluttedes i henhold til bogførings- og hvidvaskloven. Dog kan oplysningerne gemmes i op til 10 år af hensyn til særlige retskrav eksempelvis i forbindelse med forældelsesfristen i inkassosager.


2.2 Personer, der retter henvendelse til Kaufmann B2B

2.2.1 Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Kaufmann behandler personoplysninger, som Kaufmann modtager i telefoniske eller skriftlige henvendelser fra en (potentiel) erhvervskunde, en samarbejdspartner eller en anden person.

2.2.2 Hvad er formålene med behandlingen af dine personoplysninger?

Behandlingen af telefoniske og skriftlige henvendelser sker med det formål at håndtere og i muligt omfang løse de forhold, henvendelserne vedrører, som led i Kaufmanns almindelige erhvervskundeservice.

2.2.3 På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Retsgrundlaget for behandlinger af personoplysninger i forbindelse med henvendelser rettet til Kaufmann er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Kaufmanns legitime interesse består i at håndtere og i muligt omfang løse de forhold, henvendelserne vedrører. Kaufmanns legitime interesse går forud for hensynet til den registreredes privatliv og frihedsrettigheder, da det må betragtes som en rimelig forventning hos de personer, der retter henvendelse, at Kaufmann foretager de nævnte behandlinger.

2.2.4 Hvornår slettes dine personoplysninger?

Kaufmann opbevarer telefonnotater og skriftlige henvendelser, indtil alle mellemværender mellem Kaufmann og den person, der henvender sig, er afsluttet. Udgangspunktet er, at en henvendelse slettes senest 3 år efter, at det forhold, som henvendelsen vedrører, er håndteret. Visse oplysninger opbevares dog i 5 år efter udløbet af det år, hvor håndteringen afsluttedes i henhold til bogførings- og hvidvaskloven. Dog kan oplysningerne gemmes i op til 10 år af hensyn til særlige retskrav eksempelvis i forbindelse med forældelsesfristen i inkassosager.


2.3 TV-overvågning

2.3.1 Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Kaufmann behandler billedmateriale fra TV-overvågning af Kaufmanns faciliteter, herunder men ikke begrænset til butikker, lagre og hovedkontor.

2.3.2 Hvad er formålene med behandlingen af dine personoplysninger?

Behandlingen sker med de formål at skabe sikkerhed og tryghed for Kaufmanns ansatte, leverandører og kunder, at forebygge og opklare kriminalitet, at beskytte Kaufmanns aktiver og værdier og tilvejebringe forsikringsmæssig dokumentation, herunder men ikke begrænset til dokumentation i forbindelse med ulykker og tilskadekomst, og at forebygge og opklare uautoriseret indtrængen på Kaufmanns ejendom.

2.3.3 På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Kaufmanns legitime interesse består i at forfølge de formål, som er beskrevet ovenfor. Kaufmanns legitime interesse går forud for hensynet til den registreredes privatliv og frihedsrettigheder, da det må betragtes som en rimelig forventning hos de personer, der indfinder sig på Kaufmanns faciliteter. Hvis billedmaterialet fra TV-overvågningen viser strafbare forhold (eller indeholder følsomme oplysninger), er retsgrundlaget for behandlingen databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5 henholdsvis databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.

2.3.4 Hvornår slettes dine personoplysninger?

TV-overvågning i Kaufmann er underlagt en selvstændig intern slettepolitik. Heraf fremgår det bl.a., at alle optagelser automatisk slettes senest 30 dage efter de er optaget, medmindre optagelserne skal bruges som dokumentation i forbindelse med konkrete sager om eventuelle strafbare forhold.


3. Modtagere

Kaufmann anvender eksterne samarbejdspartnere og leverandører til eksempelvis drift, udvikling, hosting, IT-systemer, håndtering af erhvervsordrer mv., og Kaufmann derfor dine personoplysninger til disse. Vores samarbejdspartnere og leverandører er databehandlere for os og de behandler alene personoplysningerne på Kaufmanns vegne og i overensstemmelse med Kaufmanns instruks. Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til dig. Det kan for eksempel være politiet eller SKAT. Når det er muligt, af hensyn til den konkrete ydelse, overlades personoplysninger i pseudonymiseret form. Det betyder, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt person uden brug af supplerende oplysninger, som kun Kaufmann er bekendt med. Ud over de nævnte tilfælde, videregives dine personoplysninger ikke til en tredjepart uden din tilladelse, med undtagelse videregivelse hvis vi frasælger dele af virksomheden.


4.Tredjelande

Kaufmann overfører i visse tilfælde personoplysninger til databehandlere, der er etableret uden for EU/EØS (tredjelande), herunder SalesForce, der udbyder marketingstjenester, som Kaufmann anvender. SalesForce databehandler for Kaufmann og hører hjemme i USA. Databehandleraftalen er indgået på grundlag af EU’s standardkontraktbestemmelser som anført i databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra c. De fornødne og passende garantier, der er påkrævet efter databeskyttelsesforordningen, er derfor opfyldt og beskyttelsesniveauet for behandlingen af personoplysninger lever op til samme krav, som enhver anden af Kaufmanns databehandlere, der behandler personoplysninger for Kaufmann inden for EU. Du kan læse mere om garantierne i EU Standard Model Clauses


5. Sikkerhed

Kaufmann har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelses af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og således opfylder databeskyttelsesforordningens krav om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.


6. Opbevaring og sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder men ikke begrænset til bogførings- og hvidvaskloven, kan dog give os pligt og ret til at opbevare personoplysningerne i længere tid. Personoplysninger kan også opbevares i længere tid, hvis de anonymiseret.


7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig.


7.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig og en række yderligere oplysninger.


7.2 Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores ellers lovlige behandling af din personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring.


7.3 Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


7.4 Ret til begrænset behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må vi fremover kun behandle oplysninger (bortset fra opbevaring) med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.


7.5 Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle slettefrist indtræder. Hvis du anmoder om det (og du er berettiget til sletning), vil vi uden unødigt ophold slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Du er ikke berettiget til sletning, hvis vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, eksempelvis hvis Kaufmann er forpligtet til at foretage behandlingen, eller hvis behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale med dig.


7.6 Ret til dataportabilitet

Under visse omstændigheder har du ret til dataportabilitet. Dataportabilitet indebærer, at du kan anmode os om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


7.7 Ønsker du at gøre din rettigheder gældende

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os (se nedenfor). Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og besvare din anmodning. Vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.


8. Samtykke

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på persondata@kaufmann.dk eller på telefon 8730 4647.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket forud for tilbagekaldelse af samtykket.


9. Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Kaufmann er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger.
Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.


10. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.


11. Klageadgang

Hvis du er utilfreds med den måde hvorpå eller med de formål til hvilke, vi behandler dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på persondata@kaufmann.dk eller på telefon 8730 4647.

Du har også ret til at indgive en klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk